DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny

 

Školní jídelna (ŠJ) poskytuje stravování vlastním žákům, školním zaměstnancům, pedagogickým pracovníkům a cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti. Při přípravě pokrmů postupujeme dle hygienických a výživových norem, řídíme se provozním a sanitačním řádem, HACCP, platnými vyhláškami a zákony. Vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele školy nebo u vedoucí ŠJ.

 

Odkaz na legislativu:

vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby,       vyhláška 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, zákon č.561/2004 Sb. v platném znění, zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, HACCP, provozní a sanitační řád.

 

Cena stravného

Školský zákon stanovuje, že dětem MŠ a ZŠ je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování po dobu jejich pobytu ve škole (žáci platí pouze potraviny). Zaměstnanci školy, pedagogičtí pracovníci mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005 Sb. o závodním stravování. Cizím strávníkům je účtovaná cena oběda včetně režijních nákladů (potraviny, věcné a mzdové náklady). Úplata za školní stravování, je určena výší finančního normativu (vyhláška o krajských normativech). Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška 107/2005 Sb).

Věkové skupiny strávníků

MŠ do 6. ti let, MŠ 7-10 let, žáci 7-10 let, žáci 11-14 let, 15 let a více. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dané skupiny (školní rok trvá od 1. 9. do 30. 8.)

MŠ do 6. ti let přesnídávka:       9 Kč               MŠ 7-10 let     přesnídávka: 12 Kč                                                oběd:                 24 Kč                                  oběd:           26 Kč                                               svačina:              9 Kč                                    svačina:       10 Kč

děti 7-10 let oběd:             26 Kč             školní zaměstnanci:                    37 Kč

děti 11-14 let oběd:           29 Kč             cizí strávníci:                              76 Kč

15 letí a více:                    32 Kč            

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, případně další doplněk – zeleninový salát, kompot, ovoce, moučník, mléčný výrobek.      

Doplňková činnost

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu. V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám). Sazba stravného vychází z výpočtu kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné stočné, topení, amortizace, čisticí prostředky) a přiměřený zisk. V případě změny ceny stravného bude strávník informován.

 

Přihlášení ke stravování

Provádí se v kanceláři ŠJ, žáci vyplněním písemné přihlášky ke stravování (podpis zákonného zástupce). Poté je strávník přihlášen ke stravování po celou dobu daného školního roku. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, změna stravovacích dní, změna čísla účtu apod.), je strávník (rodič, zákonný zástupce) povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ.

 

Odhlašování, přihlašování

Odhlásit nebo přihlásit stravu lze den předem, nejpozději do 11.00 hodin. Po této době již není možné stravování měnit. Pokud stravu z důvodů nepředpokládané nepřítomnosti nelze včas odhlásit, mohou si rodiče (strávník) oběd vyzvednout a to v době výdejní doby do vlastních  jídlonosičů. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole, školce! Zákonný zástupce dítěte může druhý a další dny nemoci stravu odebírat do jídlonosiče, ale POUZE ZA PLNOU CENU v rámci doplňkové činnosti, kdy jsou k ceně za 1 oběd připočítány ostatní náklady. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti oznámené na dobu neurčitou přichází do MŠ, ZŠ musí být předem přihlášeno ke stravování nejpozději do 11.00 hodin předchozího dne před nástupem. Pokud bylo dítě omluveno na určitý počet dnů, nemusí se znovu přihlašovat. V době prázdnin, státních svátků a ředitelského volna, jsou děti automaticky odhlášeny. Při hromadných akcích třídy odhlašuje oběd třídní učitel. Pokud dítě omluvíte u třídního učitele, není automaticky odhlášeno z oběda, vyučující nebo třídní učitel není povinen odhlašovat dítě z oběda. V době prázdnin se vaří pouze pro cizí strávníky a při prázdninovém provozu MŠ. Odhlášení nebo přihlášení provádějte na tel. čísle 515 337 626 nebo osobně u vedoucí ŠJ, popřípadě vedoucí kuchařky. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Respektujte dobu odhlašování stravy.

 

 

Výdej obědů

Děti ZŠ se stravují ve školní jídelně, do výdejny MŠ je strava převážena. Cizí strávníci si obědy odnášejí ve vlastních, čistých jídlonosičích nebo se stravují časově odděleně ve školní jídelně.                     

výdej obědů pro cizí strávníky

v jídelně: 11.00 – 11.30 hodin   

do jídlonosičů: 11.00 – 11.30 hodin

výdej obědů pro žáky a školní zaměstnance

v jídelně: 11.35 – 11.55 hodin                12.30 – 12.50 hodin          13.25 – 13.45 hodin

do jídlonosiče: 11.00 – 11.30 hodin

 

Obědy do jídlonosičů vyzvedávejte z důvodů dodržení hygienických předpisů pouze ve stanovené hodiny. Ve výjimečném případě lze domluvit vydání oběda v jinou dobu u vedoucí kuchařky. Nutností je vlastní čistý jídlonosič, který se odkládá do vyčleněného prostoru. Do nádob, které nejsou určeny k přepravě pokrmů, Vám nebude oběd vydán (sklenice apod.). Neručíme za zdravotní nezávadnost pokrmů odnášených ve vlastních jídlonosičích, jídlo odnášené v jídlonosičích je určeno k přímé spotřebě bez skladování.

 

Alergeny

Informační povinnost se vztahuje na 14 skupin alergenů (EU 1169/2011). Informace o konkrétních alergenech obsažených v pokrmech a nápojích Vám podá na požádání přímo ve školní jídelně vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, kuchařka - osobně nebo telefonicky na tel. čísle 515 337 626. Seznam alergenů je v MŠ na informační nástěnce, ve ŠJ na informační nástěnce před jídelnou. Cizí strávníci obdrží tištěný seznam alergenů při prvním odebírání stravy.

 

Dietní stravování

ŠJ nezajišťuje dietní stravování vzhledem k tomu, že nemáme potřebné personální, materiální a prostorové podmínky k přípravě diet. S rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte je možná dohoda o formě individuálního způsobu stravování. Informace a podmínky o způsobu stravování Vám podá vedoucí ŠJ.

 

Úhrada stravného

Trvalým příkazem k úhradě, internet - banking, ve výjimečných případech hotově.                                                                                                                                                                        Ve své bance nebo internetovém bankovnictví zadejte trvalý příkaz na pevnou částku (každá věková kategorie strávníků má jinou, příklad: dítě 7-10 let, cena oběda 26 Kč krát 20 dní), je nutné zadat variabilní symbol strávníka – obdržíte u vedoucí ŠJ (slouží k identifikaci platby), specifický symbol 308 a odešlete na účet školy nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba k 20. září, poslední platba k 20. červnu (na měsíc červenec a srpen platby pozastavte, při ukončení stravování nezapomeňte příkaz zrušit a osobně nebo písemně toto oznámit vedoucí ŠJ). Přeplatky budou vyúčtovány 2 krát ročně a přeposlány zpět na účet plátce. O případných nedoplatcích Vás budeme informovat. V případě, že nebude platba provedena v termínu (např. nedostatečná výše finančních prostředků na účtu plátce), bude strávník – rodič na tuto skutečnost upozorněn. Stravné bude moci zaplatit již pouze v hotovosti v kanceláři ŠJ. Pokud nebude stravné i přesto uhrazeno, bude strávník vyloučen ze stravování, než bude dluh za stravné uhrazen.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Loděnice, příspěvková organizace:   107-9563390277/0100                                                                             konstantní symbol:                  308                                                                                           variabilní symbol:  číslo strávníka

Výše plateb podle věkových kategorií:

MŠ do 6 ti let celodenní 900Kč                         MŠ do 6 ti let polodenní 640Kč

MŠ 7. letí celodenní 1000Kč                             MŠ 7. letí polodenní 790Kč

ZŠ 7-10 let 505Kč                                           ZŠ 11-14 let 600Kč

ZŠ 15 let 670Kč                                              školní zaměstnanci 500Kč (bez FKSP)

cizí strávníci 1550Kč

 

Při zadávání příkazu věnujte prosím pozornost variabilnímu symbolu. Doporučuje se uvést i jméno strávníka do poznámky platby. Ti strávníci, kteří měli zřízen inkasní převod z účtu, tento způsob platby zruší a zřídí si trvalý příkaz.

Hotovostní platba se provádí v kanceláři vedoucí ŠJ od 8.00 do 13.00 hodin. K poslednímu dni v měsíci obdrží strávník písemně částku, kterou má uhradit, a tu nejpozději do tří pracovních dní uhradí. V červnu budou provedeny dvě platby současně – za květen a červen (platí pro hotovostní platbu). Strávníkovi je vystaven doklad o odebraných obědech a po úhradě obdrží doklad o zaplacení potvrzený vedoucí ŠJ. Tento doklad pečlivě uschovejte!

Výjimku placení v hotovosti mají cizí strávníci, důchodci. Fakturou – pouze pro organizace.                                                              

 

V době stravování žáků je v jídelně a na chodbě před jídelnou pedagogický dozor, který dohlíží na jejich bezpečnost a slušné chování, dozor je dle rozvrhu, který je vyvěšen na nástěnce před jídelnou. Při pobytu ve ŠJ jsou povinni všichni strávníci dodržovat pravidla společenského a slušného chování. Do jídelny je po dobu stravování , z bezpečnostních důvodů ZÁKAZ nošení a používání mobilních telefonů.  Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité tekutiny) a čistotu stolů, zajišťuje pracovnice ŠJ. Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří se v jídelně stravují. Platí zákaz vynášení pokrmů vydaných na talířích a miskách, případně vynášení jiného inventáře ze školní jídelny.

 

 

                                                          

                                                           Jídelníček

Jídelníček sestavuje vedoucí ŠJ společně s hlavní kuchařkou a kuchařkou na základě zdravé výživy, výživových norem a dodržování spotřebního koše. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ a MŠ, zveřejněn na webových stránkách školy vždy v pátek a může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Změna jídelníčku je vyhrazena.

S vnitřním řádem ŠJ jsou seznámeni všichni strávníci, žáci a jejich zákonní zástupci na začátku školního roku nebo při pozdějším přihlášení ke stravování. Řád ŠJ je platný pro všechny strávníky. Byl projednán s vedením školy, zaměstnanci ŠJ, ZŠ a MŠ, pedagogickými pracovníky. Vnitřní řád ŠJ je vyvěšen v MŠ a ve školní jídelně, na webových stránkách školy, k nahlédnutí u ředitele ZŠ a u vedoucí ŠJ. Tento vnitřní řád ŠJ je platný do aktualizace nového vnitřního řádu ŠJ.

 

V případě dotazů, připomínek, námětů a stížností se obraťte na vedoucí ŠJ nebo ředitele školy, buď osobně, telefonicky na tel. čísle 515 337 626 nebo e-mailem sj.lod@seznam.cz

 

Blanka Illešová, vedoucí ŠJ

 

                   

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02