DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ŠKOLSKÁ RADA

Informace o Školské radě ZŠ a MŠ Loděnice

Jsou vypsány nové volby do ŠR. Níže budete moci sledovat seznam kandidátů a další důležité informace o volbách do ŠR.

Volební komise pro volby 2015:

 • Mgr. Vladimíra Klejdusová - předsedkyně
 • Mgr. Radka Schalová
 • Blanka Illešová

Seznam kandidátů, kteří se přihlásili v platném termínu:

 • Pavel Černý, Loděnice

Protože se v řádném termínu nepřihlásil dostatečný počet kandidátů do voleb do školské rady, bude vyhlášen nový termín konání voleb. Jestliže se ani v něm neuskuteční volba, dle Školského zákona členy školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců jmenuji. Informace budou včas zveřejněny.

Nový termín voleb stanovuji na 10. 6. 2015 od 14:00 do 16:30 v učebně č. 7 (Čj). Kandidáti z řad rodičů mohou vyplněnou přihlášku doručit do pátku 5. 6. 2015 do 15:00 hodin na ředitelství školy.

Protože se v řádném termínu nepřihlásil dostatečný počet kandidátů do voleb do školské rady, dle Školského zákona členy školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců jmenuji.

 

 

 Š K O L S K Á R A D A

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LODĚNICE

Školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

S odvoláním na výše uvedené ustanovení Zastupitelstvo obce Loděnice zřídilo školskou radu při Základní škole Loděnice, zřízené Obcí Loděnice, stanovilo počet členů školské rady na 9 a vydalo volební řád.

Tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, tři členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané základní školy a tři členy za zřizovatele jmenuje starostka obce.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Bc. Jindřiška Vedralová, starostka

 

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02