DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Darovací smlouva

Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

Firma (dále jen dárce):

……………………………………………………………………………………….…………………….........................

se sídlem………………………………………………………….................……………………….......................

IČO: ……………………………………….

jednající……………………………….....

 a

Základní škola a Mateřská škola, Loděnice, příspěvková organizace (dále jen obdarovaný)

Loděnice 134, 671 75 Loděnice

IČ: 75021315

ČÚ: 107- 9563390277 / 0100

VS: 55555

zastoupená Mgr. Petrem Machálkem

se dohodly na uzavření této darovací smlouvy:

I.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí sponzorského daru školskému zařízení ve formě:

………………………………………………………………………………………………………………………..................

II.

Dárce se zavazuje, že:

  • převede na účet obdarovaného částku ve výši…......……………..............................…………Kč
  • nebo poskytne obdarovanému..………………………………….……………..........................…….....

.............………………………………………………………………………..v hodnotě……………..………Kč

Obdarovaný výše uvedený dar přijímá.

III.

Dar bude použit pro účely financování vzdělávání, dále k zajištění i podpoře sportovních, kulturních

i vědomostně-dovednostních aktivit žáků.

IV.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V.

Dárce je podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů oprávněn

odečíst si hodnotu poskytnutého plnění od základu daně (pokud by dárcem byla fyzická osoba, tak dle § 15 odst. 1,

stejného zákona).

VI.

Strany této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla

uzavřena podle jejich skutečné i svobodné vůle, a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V.................................... dne…………………...........

Dárce: ................................................................                                                                                

Obdarovaný:........................................................

aktualizováno: 21.12.2020 08:54:02